Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín không có không khí, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y và chất khí Z có tỷ khối so với H2 là 22,5 (giả sử NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch gồm 0,01 mol KNO3 và 0,15 mol H2SO4 (loãng) thu được dung dịch chỉ chứa 21,23 gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp hai khí có tỷ khối so với H2 là 8, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Giá trị của m là:

A. 13,92 B. 19,16 C. 11,32 D. 13,76

user-avatar

M khí = 16 —> Khí gồm NO và H2

Do có H2 nên NO3- hết, bảo toàn N được:

nNO = nH2 = 0,01

Đặt a, b là số mol Fe2+, Fe3+ trong muối. Đặt x là số mol O trong Y

Bảo toàn electron:

2a + 3b = 2x + 0,01.3 + 0,01.2 (1)

Bảo toàn điện tích:

2a + 3b + 0,01 = 0,15.2 (2)

Khối lượng muối:

56(a + b) + 39.0,01 + 96.0,15 = 21,23 (3)

Giải hệ (1)(2)(3):

a = 0,055

b = 0,06

x = 0,12

Quy đổi X thành: Fe (0,115 mol), NO3- (u mol) và CO32- (v mol)

—> Z gồm: nNO2 = u và nCO2 = v

—> nO(Y) = u + v = x = 0,12

và MZ = 45 —> u = v = 0,06

—> mX = 13,76 gam

nếu CRY pư tạo khí H2 thì dung dịch phải không còn sắt 3 chứ ạ? Vì theo bảng điện hóa thì fe phải pứ fe3 trước rồi mới tác dụng H+ chứ ạ

thầy ơi cho em hỏi tại sao nO(y)=u+v ạ??

21,23 gam muối trung hòa có NH4+ không ạ ?

Cho e hỏi nếu hỗn hợp khí có no2 co2 và cả o2 nữa thì số mol o trong oxit có bằng số gốc no3 và co3 nữa không ạ

Hôm bữa em có làm một bài có ra khí H2 và người giải kêu là có khí h2 rồi thì không có Fe2+ có phải không ạ?

Tại sao Z lại không có khí O2 ạ


Các câu hỏi liên quan