Đốt 6,16 gam Fe trong 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2, thu được 12,09 gam hỗn hợp Y chỉ gồm oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng dung dịch HCl (vừa đủ), thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào Z, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 27,65. B. 44,87. C. 37,31. D. 36,26.

user-avatar

nCl2 = 0,07 và nO2 = 0,03 và nFe = 0,11

nO = 2nO2 = 0,06 —> nH2O = nO = 0,06

—> nHCl = 2nH2O = 0,12

Dung dịch Z chứa Fe2+ (a mol) và Fe3+ (b mol) và Cl- (0,07.2 + 0,12 = 0,26 mol)

—> a + b = 0,11

Bảo toàn điện tích: 2a + 3b = 0,26

—> a = 0,07 và b = 0,04

Kết tủa gồm Ag (0,07 mol) và AgCl (0,26 mol)

—> m = 44,87 gam


Các câu hỏi liên quan