Hỗn hợp X gồm các chất Y (C3H10N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó Y là muối của axit đa chức, Z làđipeptit mạch hở. Cho 28,08 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,12 mol hỗn hợp khí đềulàm xanh quỳ tím ẩm. Mặt khác, 28,08 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, t0 thu được m gam chất hữu cơ. Giá trịcủa m là:

A. 38,85. B. 36,54. C. 42,9 . D. 37,65.

user-avatar

Y là CH3-NH3-OOC-COO-NH4

Z là Gly-Gly

nCH3NH2 + nNH3 = 0,12 —> nY = 0,06

mX = 28,08 —> nZ = 0,15

Cho X tác dụng với HCl dư thu được các chất hữu cơ là:

NH3Cl-CH2-COOH: 0,3

CH3NH3Cl: 0,06

HOOC-COOH: 0,06

—> m = 42,9 gam


Các câu hỏi liên quan