Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều no, đơn chức, mạch hở) và este Z được tạo bởi X, Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 4,032 lít O2 (đktc), thu được 3,136 lít CO2 (đktc). Đun nóng m gam E với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 5,68 gam chất rắn khan. Công thức của X là
A. C3H7COOH. B. HCOOH. C. C2H5COOH. D. CH3COOH

user-avatar

//
nCO2 = 0,14 & nO2 = 0,18

Trong E đặt nX + nZ = a và nY = b

Vì nY = nH2O – nCO2 —> nH2O = b + 0,14

Bảo toàn O cho phản ứng cháy:

2a + b + 0,18.2 = 0,14.2 + b + 0,14

—> a = 0,03

nNaOH = 0,1 nên chất rắn gồm:

RCOONa (0,03) và NaOH dư (0,07)

m rắn = 5,68 —> R = 29

—> C2H5-COONa

Bảo toàn O cho đốt cháy :

2a+b +0,18.2=0,14.2 + b +0,14

rứa ms đúng chứ , ghi thiếu rùi 😀


Các câu hỏi liên quan