Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức, một axit cacboxylic hai chức (hai axit đều mạch hở, có cùng số liên kết π) và hai ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 2,912 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa m gam X (giả sử hiệu suất các phản ứng đều bằng 100%), thu được 3,36 gam sản phẩm hữu cơ chỉ chứa este. Phần trăm khối lượng của axit cacboxylic đơn chức trong X là
A. 14,08%. B. 20,19%. C. 16,90%. D. 17,37%.

user-avatar

Axit: CnH2n-2O2 (a)

Axit: CmH2m-2O4 (b)

Ancol: CxH2x+2O (a + 2b)

nCO2 = na +mb + x(a + 2b) = 0,13

nH2O = (n – 1)a + (m – 1)b + (x + 1)(a + 2b) = 0,15

m este = (14n + 30)a + (14m + 62)b + (14x + 18)(a + 2b) – 18(a + 2b) = 3,36

Giải hệ trên được:

na + mb + x(a + 2b) = 0,13

a = 0,01

b = 0,02

—> 0,01n + 0,02m + 0,05x = 0,13

—> n + 2m + 5x = 13

Với n ≥ 3, m ≥ 2 và x > 1

—> n = 3, m = 2, x = 1,2

Các chất là:

CH2=CH-COOH (0,01)

HOOC-COOH (0,02)

CxH2x+2O (0,05)

—> %CH2=CH-COOH = 16,90%

Thêm 1 câu hỏi nữa tại sao k thằng axit lại bằng 2


Các câu hỏi liên quan