Một hỗn hợp hai hợp chất hữu cơ đơn chức A, B; cả hai đều tác dụng được với dung dịch NaOH. Đốt A hay B thì thể tích CO2 và hơi nước thu được đều bằng nhau (tính trong cùng điều kiện áp suất, nhiệt độ). Lấy 16,2 gam hỗn hợp trên cho tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2M, sau đó cô cạn dung dịch ta thu được 19,2 gam chất rắn. Biết A, B có số nguyên tử cacbon trong phân tử hơn kém nhau là 1. Trong số các phát biểu sau:
(a) A và B thuộc cùng một dãy đồng đẳng.
(b) % số mol của A và B trong hỗn hợp đều bằng 50%.
(c) Có 3 cặp chất A và B thỏa mãn điều kiện trong đề ra.
(d) Trong hỗn hợp A, B có thể có phân tử có mạch nhánh.
(e) Có 2 cặp CTPT A và B thỏa mãn điều kiện trong đề ra.
Số phát biểu đúng là:
A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
(Trích đề thi chọn HSG Tỉnh Thanh Hóa – 2011)

user-avatar

nCO2 = nH2O nên A và B đều có k = 1

—> nA + nB = nNaOH = 0,2

—> M = 81 —> C3H6O2 và C4H8O2

Muối có dạng RCOONa (0,2 mol)

—> R = 29.

TH1: Muối chỉ có C2H5-COONa

—> A và B là C2H5-COOH và C2H5COOCH3

TH2: Muối gồm CH3COONa và C3H7COONa

—> A và B là CH3COOCH3 và CH3-CH2-CH2- COOH hoặc CH3COOCH3 và (CH3)2CH-COOH

(a) Sai

(b) Đúng (Từ M = 81 —> nA = nB = 0,1 mol)

(c) Đúng

(d) Đúng (Cặp cuối có nhánh)

(e) Sai

—> Chọn A


Các câu hỏi liên quan