Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa. Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 31,86
B. 41,24
C. 20,62
D. 20,21

user-avatar

Gấp đôi hết số liệu mỗi phần cho phù hợp với ban đầu. Cuối cùng lại chia đôi m kết tủa:

nFe(OH)3 = 0,1

nKOH = 0,4 —> nH+ dư = 0,4 – 0,1.3 = 0,1

Đặt x, y là số mol Fe & Fe3O4

—> 56x + 232y = 10,24

ne = 3x + y = 3nNO + nNO2 = 0,1.3 + a

nH+ pư = 0,7 – 0,1 = 4nNO + 2nNO2 + 2nO

hay 0,1.4 + 2a + 2.4y = 0,6

Giải hệ —> x = 0,1 & y = 0,02 & a = 0,02

Với Ba(OH)2 dư:

nFe(OH)3 = x + 3y = 0,16

nBaSO4 = 0,1

—> m = 40,42 gam

—> Chọn 20,21 gam

phần một đề cho tác dụng với naoh, đề có nêu rõ là phản ứng vừa đủ đâu ạ, lỡ may fe3+ chưa kết tủa hết thì sao ạ?

Vang anh , Cảm ơn anh ạ

anh ơi , nFe(0h)3 =nFe trong hỗn hợp =0,1 sao khi giải hệ xong thì nfe= 0,16 ạ ?


Các câu hỏi liên quan