hòa tan hoàn toàn FeS và FeCO3 bằng dung dịch axit HNO3 đặc nóng thu được hỗn hợp khí A gồm 2 khí X và Y có tỉ khối so với H2 = 22,805

a) tính thành phần % lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu

b) làm lạnh hỗn hợp khí A xuống nhiệt độ thấp hơn ta được hỗn hợp khí B gồm 3 khí X Y Z có tỉ khối so với H2 = 30,61. Tính % khí x đã bị đime hóa thành khí Z. Hãy cho biết phản ứng đime hóa tỏa nhiệt hay thu nhiệt và màu của hỗn hợp khí thay đổi như thế nào

user-avatar

Hai khí là NO2 và CO2 có M = 45,61 —> nNO2 : nCO2 = 161 : 39

nNO2 = 161a —> nCO2 = 39a —> nFeCO3 = 39a

Bảo toàn electron: 9nFeS + nFeCO3 = nNO2

—> nFeS = 122a/9

—> %FeS = 88.122a/9 : (88.122a/9 + 116.39a) = 20,87%

—> %FeCO3

————-

A (NO2, CO2) —làm lạnh—> B (NO2, N2O4, CO2)

nA : nB = MB : MA

Với nA = 200a —> nB = 149a

—> n giảm = nA – nB = 51a

2NO2 <—> N2O4 —> Giảm 1

102a …………………. <—-51a

—> %NO2 bị dime hóa = 102a/161a = 63,35%

NO2 nâu đỏ

N2O4 không màu

—> Pư dime hóa làm màu hỗn hợp nhạt đi

Làm lạnh tạo N2O4 —> Pư tỏa nhiệt

thiếu uihay sao ý… bao nhiêu mol khí A v ạ


Các câu hỏi liên quan