Cho 7,36 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 5,04 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho NaOH dư vào Z, được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi được 7,2 gam hỗn hợp rắn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là
A. 60,87%. B. 38,04%. C. 83,70%. D. 49,46%.

user-avatar

m rắn = 7,2 < mX nên Fe chưa tan hết.

Đặt a, b, c là số mol Mg, Fe pư và Fe dư

mX = 24a + 56(b + c) = 7,36

ne = 2a + 2b + 3c = 0,225.2

m rắn = 40a + 160b/2 = 7,2

—> a = 0,12 và b = 0,03 và c = 0,05

—> %Fe = 0,08.56/7,36 = 60,87%

giải thích giúp em chỗ tại sao lại là 2a+2b+3c với ạ


Các câu hỏi liên quan