Hỗn hợp X gồm 2 este thơm là đồng phân của nhau có công thức C8H8O2. Lấy 34 gam X thì tác dụng được tối đa với 0,3 mol NaOH. Số cặp chất có thể thỏa mãn X là?
A. 8 B. 4 C. 2 D. 6

user-avatar

nX = 0,25 và nNaOH = 0,3

—> Trong X có 1 este của ancol và 1 este của phenol.

Este của ancol là:

HCOO-CH2-C6H5

C6H5-COO-CH3

Este của phenol là:

HCOO-C6H4-CH3 (o, m, p)

CH3COO-C6H5

—> Có 8 cặp este thỏa mãn.


Các câu hỏi liên quan