X, Y là hai chất hữu cơ mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon, MX – MY = 14. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp gồm X và Y cần vừa đủ 3,84 gam O2, thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 1,26 gam H2O. Đun nóng X hoặc Y với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì đều thu được số mol Ag bằng 4 lần số mol mỗi chất X, Y đã phản ứng. Tổng số công thức cấu tạo của X và Y thỏa mãn các tính chất trên là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

user-avatar

nCO2 = 0,15 và nH2O = 0,07

—> Số C = 3 và số H = 2,8

Bảo toàn O —> nO = 0,13 —> Số O = 2,6

Do 2 chất cùng số C nhưng M lại chênh nhau 14 —> X nhiều hơn Y một oxi nhưng kém Y 2H

X là C3H2O3 và Y là C3H4O2

X, Y đều trang gương 1 : 4 nên:

X là OHC-CO-CHO

Y là HCOOCH=CH2 hoặc OHC-CH2-CHO

tks ạ :))

HCOOCH=CH2 mình nghĩ chỉ tráng 2Ag thôi chứ, khi bị thủy phân mới tráng 4 bạc


Các câu hỏi liên quan