X là dd Al(NO3)3 , Y là dd KOH 3M. Thêm 100ml Y vào cốc đựng 100 ml X thu đc 7.8 g kết tủa, lọc bỏ kết tủa thêm tiếp vào cốc 120 ml Y thì lại thu thêm đc 3.12 g kết tủa nữa. tính CM của X

user-avatar

//
//
lần 1 Al(NO3)3 + 3 KOH –> Al(OH)3 + 3KNO3

0,1cM………..0,3……………….0,1

lần sau

Al(NO3)3 + 3KOH–> Al(OH)3 + 3KNO3

0,1cM-0,1………0,36…………0,1cM-0,1

Al(OH)3 + KOH –> KAlO2 + 2H2O

………………..0,36-0,3cM+0,3………..0,39-0,3cM

0,04=0,1cM-0,1-0,66+0,3cM

=>cM=2

//
TN1: nKOH = 0,3 & nAl(OH)3 = 0,1 —> Kết tủa chưa bị hòa tan, Al3+ còn dư (x mol)

TN2: nKOH = 0,36 & nAl(OH)3 = 0,04 —> TN2 đã có sự hòa tan kết tủa.

—> 0,36 = 4x – 0,04

—> x = 0,1

—> nAl3+ tổng = 0,2

—> CM = 2M


Các câu hỏi liên quan