Dẫn từ từ 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO và H2 (có tỉ khối so với H2 là 4,25) qua ống sứ chứa 15 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeCO3, Fe3O4 nung nóng tới phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí B và chất rắn D. Sục B vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 2 gam kết tủa và 2,24 lít (đktc) một khí E thoát ra. Hòa tan hoàn toàn D bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,256 lít khí E duy nhất (đktc). Tổng số mol các chất trong A là A.0,09 B.0,10 C.0,11 D.0,12

user-avatar

D + H2SO4 —> Khí E duy nhất —> D là Fe và oxit sắt, E là H2

Đặt a, b, c là số mol Fe, FeCO3, Fe3O4 trong A

mA = 56a + 116b + 232c = 15

Trong X: nCO = 0,1 và nH2 = 0,3. Dẫn X qua A thì nH2 dư = 0,1

nCO2 tổng = b + 0,1 = nCaCO3 = 0,02: Vô lý, xem lại đề.


Các câu hỏi liên quan