cho 61,2g hh gồm Cu td vs HNO3 thu được 3,36 mol NO(spk duy nhất) ,dd Y và 2,4g kloai.cô cạn dd Y thu được m g muối khan.tìm m

user-avatar

nCu pư = a

nFe3O4 = b

—> 64a + 232b = 61,2 – 2,4

ne = 2a = 2b + 3nNO

—> a & b

Muối gồm Cu(NO3)2 (a) và Fe(NO3)2 (3b)


Các câu hỏi liên quan