//

X là hỗn hợp gồm Al và Al2O3( trong đó nguyên tố Oxi chiếm 10% khối lượng), Y là dung dịch gồm H2SO4 và NaNO3. Cho 9,6 gam X hòa tan hoàn toàn vào Y, thu đc dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa và hỗn hợp khí gồm khí T và 0,15 mol H2. Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z, thu đc 125,82 gam kết tủa, dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,31 mol NaOH. Tìm công thức của T

user-avatar

nH2SO4 = nSO42- = nBaSO4 = 0,54

Trong X: nO = 0,06 và nAl = 0,32

nOH- = 4nAl3+ + nNH4+ —> nNH4+ = 0,03

Bảo toàn điện tích cho dung dịch Z —> nNa+ = 0,09 —> nNaNO3 = 0,09

Bảo toàn N —> nN(T) = 0,09 – 0,03 = 0,06

Bảo toàn electron:

3nAl = 8nNH4+ + 2nH2 + 2nO + ne(T)

—> ne(T) = 0,3

—> Trung bình mỗi N trong T được tạo ra do N+5 nhận 0,3/0,06 = 5e

—> T là N2


Các câu hỏi liên quan