//

M là hỗn hợp gồm 3 ancol đơn chức X, Y, và Z có số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau, đều mạch hở (MX < MY < MZ); X, Y no, Z không no (có 1 liên kết C=C). Chia M thành 3 phần bằng nhau:
– Đốt cháy hoàn toàn phần 1 được 45,024 lít CO2 (đktc) và 46,44 gam H2O
– Phần 2 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 16 gam Br2.
– Đun nóng phần 3 với H2SO4 đặc ở 140*C thu được 18,752g hỗn hợp 6 ete (T). Đốt cháy hoàn toàn T thu được 1,106 mol CO2 và 1,252 mol H2O.
Tính hiệu suất tạo ete của X, Y, Z

A. 50%, 40%, 35% B. 50%, 60%, 40% C. 60%, 40%, 35% D. 60%, 50%, 35%

user-avatar

Đốt phần 1 —> nCO2 = 2,01 và nH2O = 2,58

nX + nY = nH2O – nCO2 = 0,57

nZ = nBr2 = 0,1

—> nM = 0,67 —> Số C = 3

Vậy M chứa:

X là C2H5OH: 0,1 mol

Y là C3H7OH: 0,47 mol

Z là C4H7OH: 0,1 mol

(Số C = 3 nên nX = nZ)

Đặt x, y, z là số mol X, Y, Z đã phản ứng

—> n ete = nH2O = n ancol pư / 2 = (x + y + z)/2

Bảo toàn khối lượng:

46x + 60y + 72z = 18,752 + 18(x + y + z)/2 (1)

Đốt T thu được:

nCO2 = 2x + 3y + 4z = 1,106 (2)

nH2O = 3x + 4y + 4z – (x + y + z)/2 = 1,252 (3)

Giải hệ (1)(2)(3):

x = 0,05 —> H(X) = 50%

y = 0,282 —> H(Y) = 60%

z = 0,04 —> H(Z) = 40%


Các câu hỏi liên quan