Cho 0,01 mol một este X của axit hữu cơ phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,2M, sản phẩm tạo thành chỉ gồm 1 ancol và 1 muối có số mol bằng nhau. Mặt khác khi xà phòng hoá hoàn toàn 1,29 gam este X bằng lượng vừa đủ 60 ml dung dịch KOH 0,25M. Sau khi kết thúc phản ứng, đem cô cạn dung dịch thu được 1,665 gam muối khan. Trong số các phát biểu sau:
(i) Phân tử X có độ bất bão hòa là 3.
(ii) X là este 2 chức, mạch hở.
(iii) Có 2 công thức cấu tạo của X thỏa mãn đề ra.
(iv) X là este vòng có 6 cạnh.
Số phát biểu đúng là:
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

user-avatar

nX : nNaOH = 1 : 2 và sản phẩm gồm 1 muối cùng 1 ancol có số mol bằng nhau —> Este 2 chức mạch vòng.

A(COO)2B + 2KOH —> A(COOK)2 + B(OH)2

0,0075……….0,015……..0,0075

—> MX = A + B + 88 = 172

M muối = A + 166 = 222

—> A = 56: -C4H8-

và B = 28: -C2H4-

(i) Đúng (2 pi + 1 vòng)

(ii) Sai

(iii) Sai

(iii) Sai


Các câu hỏi liên quan