Cho 17,28g hỗn hợp gồm Al, Al2O3 và Al(NO3)3 vào dung dịch chứa NaHSO4 và 0,1 mol HNO3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa các muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí Y (trong đó có chứa 0,03 mol H2). Cho từ từ dung dịch NaOH 1,6M vào dung dịch X đến khi kết tủa cực đại thì đã dùng 775ml. Nếu phản ứng tối đa các chất tan có trong dung dịch X cần dùng dung dịch chứa 1,64 mol NaOH. Giá trị gần nhất của m là:
A. 3,00 B. 3,50 C. 3,25 D. 3,75

user-avatar

Để tạo kết tủa cực đại:

nOH- = 3nAl3+ + nNH4+ = 1,24

Để hòa tan hết kết tủa:

nOH- = 4nAl3+ + nNH4+ = 1,64

—> nAl3+ = 0,4 và nNH4+ = 0,04

Do có H2 nên NO3- đã phản ứng hết. Đặt a là số mol NaHSO4 —> Dung dịch X chứa:

Na+ (a), SO42- (a), Al3+ (0,4) và NH4+ (0,04)

Bảo toàn điện tích cho X:

a + 0,4.3 + 0,04 = 2a —> a = 1,24

Bảo toàn H —> nH2O = 0,56

Bảo toàn khối lượng:

17,28 + 120.1,24 + 63.0,1 = 1,24.23 + 1,24.96 + 0,4.27 + 0,04.18 + m + 0,56.18

—> m = 3,22


Các câu hỏi liên quan