nung nóng 66 gam hỗn hợp x gồm cu và agno3 sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn y và thoát ra v lit khí nếu đêm toàn bộ y hòa tan vào hno3 dư thấy thoát ra 17,92 lit no2 (sản phẩm khử duy nhất của n+5). xác định phần trăm khối lượng các chất trong x

user-avatar

Hỗn hợp X gồm Cu (a mol) và AgNO3 (b mol) được quy đổi thành Cu (a), Ag (b), NO2 (b) và O (b)

—> mX = 64a + 170b = 66

Bảo toàn electron: 2nCu + nAg = 2nO + 0,8

—> 2a + b = 2b + 0,8

—> a = 0,5 và b = 0,2

%Cu = 48,48%

%AgNO3 = 51,52%


Các câu hỏi liên quan