Cho hỗn hợp A gồm hai hợp chất hữu cơ mạch thẳng X và Y (chỉ chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 8 gam NaOH, thu được một ancol đơn chức Z và hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lượng rượu thu được cho tác dụng với natri dư, tạo ra 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Mặt khác, khi cho 10,28 gam hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 8,48 gam muối. Nếu đốt cháy 20,56 gam hỗn hợp A cần 28,224 lít oxi ở điều kiện tiêu chuẩn, thu được khí CO2 và 15,12 gam nước. Trong các phát biểu sau:
(i) % khối lượng của một este trong A là 77,82%.
(ii) Từ ancol Z có thể điều chế glixerol bằng 2 phản ứng.
(iii) Hỗn hợp A làm mất màu nước Brom theo tỷ lệ 1: 1.
(iv) Tên gọi của 1 este trong A là anlyl axetat.
Số phát biểu đúng là:
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

user-avatar

nH2 = 0,1 —> nZ = 0,2

nNaOH = 0,2 —> X, Y đều là este

Đốt 20,56 gam A, bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 1,04

Bảo toàn O —> nO(A) = 0,4

—> Trong 10,28 gam A thì nO = 0,2 —> nNaOH = 0,1

Bảo toàn khối lượng —> mZ = 5,8

nZ = nNaOH = 0,1 —> MZ = 58: CH2=CH-CH2OH

nRCOONa = nNaOH = 0,1 —> M muối = 84,8

—> CH3COONa (0,08) và C2H5COONa (0,02)

%CH3COO-CH2-CH=CH2 = 77,82%

i. Đúng

ii. Đúng (1. Br2 và 2. NaOH)

iii. Đúng

iv. Đúng


Các câu hỏi liên quan