Hỗn hợp X gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng m gam x với h2so4 đặc, thu được h2o và hỗn hợp các chất hữu cơ Y gồm hai ancol và 3 ete. đốt cháy hòan tòan y cần dùng vừa đủ 7,56 lít o2 sinh ra 5,04 lít co2. mặt khác khi cho m gam x đi qua ống sứ đựng cuo nung nóng.sau khi phản ứng xảy ra hoan toàn thu được hỗ hợp z gồm 2 chat hữu cơ và hơi nước.cho z tác dụng hòan toàn với lượng dư agno3/nh3 đun nóng thu được 16,2 gam ag.tìm 2 ancol đó


Các câu hỏi liên quan