//
Lập pthh và lời giải chi tiết:
Fe3O4 + HCL —> FeCl2 + FeCl3 + H2O

CnH2n-6 + O2 —> CO2 + H2O

CxHyOz + O2 —> CO2 + H2O

CxHy + O2 —> CO2 + H2O

FexOy + yCO —> Fe + CO2

user-avatar

Fe3O4 + 8HCL —> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

2CnH2n-6 + (3n – 3)O2 —> 2nCO2 + (2n – 6)H2O

4CxHyOz + (4x + y – 2z)O2 —> 4xCO2 + 2yH2O

4CxHy + (4x + y)O2 —> 4xCO2 + 2yH2O

FexOy + yCO —> xFe + yCO2


Các câu hỏi liên quan