hòa tan hết 6,68g hỗn hợp mg,fe,al bằng dd h2so4 loãng dư thấy thoát ra 6,72 lít h2 và dung dịch x khối lượng muối sunfat khan thu đk khi cô cạn dd x trong ddieuf kiện chân không là

user-avatar

nH2SO4 = nH2 = 0,3

m muối = m kim loại + mSO4 = 6,68 + 0,3.96


Các câu hỏi liên quan