Hấp thụ toàn bộ m gam CO2 và hơi nước vào 500ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 20g kết tủa. Tách bỏ phần kết tủa thấy khối lượng dung dịch tăng 7,2g so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Tính m

user-avatar

nCaCO3 = 0,2

nCa(OH)2 = 0,5

TH1: Có tạo muối Ca(HCO3)2:

nCa(HCO3)2 = 0,3

—> nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2 = 0,8

Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = 7,2

—> nH2O = -8 < 0, loại.

TH2: Không tạo Ca(HCO3)2:

—> nCO2 = 0,2

Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = 7,2

—> mH2O = 18,4

—> m = 27,2


Các câu hỏi liên quan