Hoà tan 1 kim loại trong 500ml dd HCl thấy thoát ra 11,2dm2 H2 đktc

Phải trung hoà axít dư bằng 100ml dd Ca(OH)2 1M. Sau đó cô cạn dd thu dc thì thấy còn lại 55,5g muối khan. Tìm nồng độ mol của dd axít. Xác định tên kim loại

user-avatar

Kim loại R hóa trị n

R + nHCl —> RCln + n/2H2

1/n………………1/n……….0,5

Ca(OH)2 + 2HCl —> CaCl2 + 2H2O

0,1……………………….0,1

m muối = (R + 35,5n)/n + 0,1.111 = 55,5

—> R = 9n

—> n = 3, R = 27: Al


Các câu hỏi liên quan