nhiệt phân hoàn toàn 29.55 gam BaCO3 . Dẫn từ từ khí sinh ra qua 200ml dung dịch NaOH thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A ở điều kiện thích hợp để nước bay hơi hết thu được 16.7g chất rắn. Tính CM NaOH

user-avatar

nCO2 =nBaCO3=0,15 mol

TH1 chỉ tạo muối Na2CO3

=> nNa2CO3=0,15 mol => m=15,9 g

=> mNaOH dư =0,8 g

=> nNaOH dư=0,02 mol

=> tông số mol NaOH = 0,02+ 0,15.2=0,32 mol

=> CM=1,6M


Các câu hỏi liên quan