1.Hỗn hợp chứa m1 gam ancol đơn X và m2 gam axit đơn Y

1/3 A + Na dư thu được 0,15 mol H2

1/3 A cháy hoàn toàn được 0,9 mol CO2

ĐUn 1/3 A vs H2SO4 đặc thu được 10,2 gam este Z ( H=100%). Đốt 5,1 gam Z được 0,25 mol CO2 và 0,25 mol H2O

a, CTPT ancol, axit?

b, tìm m1, m2?

user-avatar

nCO2 = nH2O —> Z là CnH2nO2

CnH2nO2 —-O2—-> nCO2 + nH2O

5,1/(14n+32)…………..0,25

—> n = 5

nZ = 0,1

Đặt x, y là số C của X, Y

Phần 1: nX + nY = 2nH2 = 0,3

TH1: nX = 0,1 —> nY = 0,2

—> nCO2 = 0,1x + 0,2y = 0,9

và x + y = 5

—> x = 1 và y = 4

—> CH3OH và C3H7COOH

TH2: nY = 0,1 —> nX = 0,2

Làm tương tự: C4H9OH và HCOOH


Các câu hỏi liên quan