cho m gam Na tan hoàn toàn trong dd HNO3 thu được dd X và 336 ml khí (đktc) pư chỉ tạo ra 1 sản phẩm khử của N +5.thêm từ từ tớ dư dd KOH vào X (đun nóng) thấy thoát ra 224 ml khí(đktc).giá trị của m là???

user-avatar

Xem Câu 26 (tương tự) tại chuyên đề:


Các câu hỏi liên quan