hòa tan hoàn toàn m g hh X gồm FeO,Fe3O4,Fe(OH)2,FeCO3 (trong đó Fe3O4 chiếm 25% số mol hh) bằng dd HNO3 dư ,khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y chứa (m+284,4) g muối và 15,56l hh khí Z gồm NO và CO2 .tỉ khối Z so vs H2 là 18.biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N 5+.giá trị của m là???


Các câu hỏi liên quan