hòa tan hết m g FeS bằng 1 lượng tối thiểu dd HNO3 (ddX) thu được dd Y và khí NO.ddY hòa tan tối đa 3,48g Cu.biết trong quá trình trên sp khử duy nhất là N 5+ đều là NO.số mol HNO3 trong X là???

user-avatar

nFeS = a

—> Y chứa Fe3+ (a), SO42- (a) —> NO3- (a)

nCu = 0,06

Cu + 2Fe3+ —> 2Fe2+ + Cu2+

—> a = 0,12

Bảo toàn electron —> nNO = 9a/3 = 0,36

Bảo toàn N —> nHNO3 = 0,48


Các câu hỏi liên quan