Đốt cháy m gam hh X gồm Cu và Fe trong 2,192 lít hh khí gồm Cl2 và O2 thu (m+6,11) gam hh Y gồm các muối và oxit (không có khí thoát ra). Hòa hết Y trong dd HCl, đun nóng thu được dd Z chứa 2 muối. Cho AgNO3 dư vào Z có 73,23 g kết tủa. Hòa hết m gam X trong HNO3 31,5% có dd T và 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Nồng độ % của Fe(NO3)3 trong T bằng bao nhiêu ?


Các câu hỏi liên quan