Hòa tan hoàn toàn m(g) CaCO3 bằng dung dịch HCl. Dẫn toàn bộ khí sinh ra qua 500ml dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 19,7g kết tủa. Tính m
A. 10g B. 15g C. 20g D.A hoặc B

user-avatar

Ba(OH)2 dư nên:

CO2 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + H2O

—> nCO2 = nBaCO3 = 0,1

—> nCaCO3 = 0,1

—> m = 10 gam


Các câu hỏi liên quan