cho m gam hỗn hợp mg và al vào 200ml dd HCL 0.5M và H2so4 0,3M thấy thoát ra 2,24 l H2 và thu đk dd x vậy ph của x là

user-avatar

nH+ bđ = nHCl + 2nH2SO4

nH+ pư = 2nH2

—> nH+ dư —> [H+] —> pH


Các câu hỏi liên quan