hỗn hợp x gồm 2 kl kiềm cho a mol x phản ứng vs dung dịch HCL dư tạo m1 gam muối cho a mol x phản ứng vs dung dịch H2so4 loãng dư tạo m2 gam muối giá trị a là


Các câu hỏi liên quan