cho m gam hỗn hợp x gồm fe và fe2o3 vào dung dịch HCL thu đk dung dịch X có chứa HCl dư và một muối đồng thời có 1,792 lít H2 thoát ra tìm m biết có 20% hidro sinh ra và tham gia phản ứng

user-avatar

Khử cái gì?

sinh ra và tham gia phản ứng khử

Không hiểu 20% H2 sinh ra và tham gia phản ứng.


Các câu hỏi liên quan