Cho 29.94 g hỗn hợp X gồm Gly. Ala.Glu.lys.val phản ứng với dd KOH vừa đủ rồi cô cạn được 44,38g hỗn hợp muối khan . Mặt khác đốt cháy 29.94g hỗn hợp X cần 24,528l O2 đktc thu được khí CO2 hơi nước và 3,36l N2 đktc. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 và H20 vào đ chứa Ba(0H)2 dư sau đó loc bỏ kết tủa thấy dung dịch còn lại giảm m g . m=?

user-avatar

nKOH = nH2O = x

Bảo toàn khối lượng:

29,94 + 56x = 44,38 + 18x —> x = 0,38

—> nO = 2nKOH = 0,76

nN = 2nN2 = 0,3

Đặt nCO2 = a và nH2O = b

nO2 = 1,095. Bảo toàn O:

2a + b = 1,095.2 + 0,76

mX = 12a + 2b + 0,76.16 + 0,3.14 = 29,94

(Hoặc bảo toàn khối lượng cho pư cháy)

—> a = 0,96 và b = 1,03

Δm = mCO2 + mH2O – mBaCO3 = -128,34

Vậy dung dịch thu được giảm 128,34 gam


Các câu hỏi liên quan