Lấy m gam Mg tác dụng với 500ml dung dịch AgNO3 0,2M và Fe(NO3)3 2M. Kết thúc phản ứng thu được (m + 4) gam kim loại. Gọi a là tổng các giá trị m thỏa mãn bài toán trên, giá trị của a là?
A. 7,3 B. 25,3 C. 18,5 D. 24,8

user-avatar

nAg+ = 0,1

nFe3+ = 1

Mg + 2Ag+ —> Mg2+ + 2Ag (1)

Mg + 2Fe3+ —> Mg2+ + 2Fe2+ (2)

Mg + Fe2+ —> Mg2+ + Fe (3)

Nếu (1) chưa xong, đặt nMg = a

—> Δm = 108.2a – 24a = 4 —> a = 1/48 —> m = 0,5 gam

Nếu (1) đã xong, (2) chưa xong:

Ở (1) có nMg = 0,05. Ở (2) đặt nMg = b

Δm = 108.0,1 – 24(0,05 + b) = 4 —> b = 7/30

—> m = 24(b + 0,05) = 6,8

Nếu (1)(2) xong, (3) chưa xong:

Ở (1) có nMg = 0,05. Ở (2) có nMg = 0,5. Ở (3) đặt nMg = c

Δm = 108.0,1 + 56c – 24(0,05 + 0,5 + c) = 4

—> c = 0,2

—> m = 24(0,05 + 0,5 + c) = 18

Vậy tổng các giá trị = 0,5 + 6,8 + 18 = 25,3

Tại sao ở (2) b=7/30 mà xuống dưới b=0,5 vậy ạ?


Các câu hỏi liên quan