Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hidrocacbon duy nhất. Trong các phát biểu sau đây:
(1) Hỗn hợp X có khả năng làm mất màu nước Brom.
(2) Khí Y có khả năng điều chế etylenglicol bằng một phản ứng.
(3) Trong X có hai este là đồng phân hình học với nhau.
(4) Khối lượng chất rắn Y là 19,74 gam.
(5) Ancol đơn chức Z có 2 đồng phân cấu tạo.
Số phát biểu đúng là:
A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

user-avatar

nO2 = 0,66

nCO2 = 0,57

Bảo toàn khối lượng tính được nH2O = 0,44

Hỗn hợp gồm 1 este đơn chức và 3 este 2 chức là đồng phân nhưng khi xà phòng hóa chỉ thu được 1 ancol nên chúng có dạng:

ACOOB (x mol)

BOOC-R-COOB (y mol)

Bảo toàn O ta có: 2x + 4y = 0,26

—> nNaOH pư = x + 2y = 0,13

—> nNaOH dư = 0,17

Các phản ứng vôi tôi xút chất rắn Y:

ACOONa + NaOH —> AH + Na2CO3

R(COONa)2 + 2NaOH —> RH2 + 2Na2CO3

Dễ nhận thấy NaOH vẫn dư trong 2 phản ứng trên, vậy:

nAH + nRH2 = x + y = 0,09

—> x = 0,05 và y = 0,04

Phần ancol BOH (x + 2y = 0,13 mol) vào bình Na dư:

m bình tăng = 0,13(B + 17) – 0,13.2/2 = 5,85

—> B = 29 —> C2H5OH

m este = 0,05(A + 73) + 0,04(R + 146) = 11,88

Do R = A – 1 (Vì chỉ thu được 1 hidrocacbon khi vôi tôi xút nên AH cũng là RH2) nên tính được:

A = 27 —> CH2=CH-

Vậy các este là:

CH2=CH-COOC2H5 (0,05 mol)

C2H5-OOC-CH=CH-COO-C2H5 (Cis – Trans)

và C2H5-OOC-C(=CH2)-COO-C2H5


Các câu hỏi liên quan