Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chất T không có đồng phân hình học.
B. Chất X phản ứng với H2 (Ni, to) theo tỉ lệ mol 1: 3.
C. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.
D. Chất Z làm mất màu nước brom.

user-avatar

Z —> CH3OCH3 nên Z là CH3OH

Y là NaOOC-C2H2-COONa

T là HOOC-C2H2-COOH

T + HBr —> 2 sản phẩm nên T có cấu tạo:

CH2=C(COOH)2

—> T không có đồng phân hình học.


Các câu hỏi liên quan