X là hỗn hợp khí chứa 2 hiđrôcacbon mạch hở A và B, trong đó A không làm mất màu dung dịch nước brom, B tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:1. Cho 5,6 lit khí H2 ở đktc vào X rồi dẫn hỗn hợp qua ống sứ đựng Ni đun nóng thu được hỗn hợp Y chứa 2 khí. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y này rồi cho sản phẩm hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 16,92 gam và có 18 gam kết tủa tạo thành (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Cho một số phát biểu sau:
a. Trong hỗn hợp X, A chiếm 50% thể tích hỗn hợp.
b.Khi clo hóa A trong đk chiếu sáng theo tỉ lệ mol (1:1) chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất.
c. Từ B có thể điều chế trực tiếp A chỉ bằng một phản ứng.
d. Chất B có 3 đồng phân cấu tạo và một trong các đồng phân đó có tên thay thế là 2-metylpropen.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.

user-avatar

A là CnH2n+2 (a mol), B là CmH2m (b mol)

nCO2 = nCaCO3 = 0,18

Δm = mCO2 + mH2O = 16,92 —> nH2O = 0,5

Đốt Y cũng như đốt (X + H2) nên:

nCO2 = na + mb = 0,18

nH2O = a(n + 1) + mb + 0,25 = 0,5

nH2O – nCO2 = a = 0,07

—> 0,07n + mb = 0,18 (*)

Do Y chứa 2 khí nên có 2 trường hợp:

TH1: Hai khí là 2 hidrocacbon —> b > nH2 = 0,25

(*) —> Vô lý, vì n ≥ 1 và m ≥ 2

TH2: Hai khí là ankan và H2 dư —> n = m

Từ (*) —> n < 3

Vậy n = m = 2, A là C2H6 (0,07) và B là C2H4 (0,02)

a. Sai

b. Đúng

c. Đúng

d. Sai

—> Chọn B


Các câu hỏi liên quan