Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 30 ml dung dịch 20% (d = 1,2 g/ml) của một hiđroxit kim loại kiềm M. Sau khi kết thúc phản ứng, được dung dịch đem cô cạn cho chất rắn A và 3,2 gam ancol B. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn A được 9,54 gam muối cacbonat; 8,26 gam hỗn hợp gồm CO2 và hơi nước. Biết rằng, khi nung A trong NaOH đặc có CaO thu được hiđrocacbon Z, đem đốt cháy Z cho số mol nước lớn hơn số mol CO2. Phát biểu đúng là:
A. X là metyl propionat. B. Chất rắn A gồm 3 chất.
C. Kim loại kiềm M là Kali. D. Khối lượng este đã dùng là 7,4 gam.

user-avatar

nB = nX = 0,1 —> MB = 32: CH3OH

Bảo toàn M:

2MOH —> M2CO3

Với nMOH = 7,2/(M + 17) và nM2CO3 = 9,54/(2M + 60) —> M = 23: Na

Đốt Z tạo nH2O > nCO2 nên gốc axit no.

2CnH2n+1COONa + (3n + 2)O2 —> (2n + 1)CO2 + (2n + 1)H2O + Na2CO3

2NaOH + CO2 —> Na2CO3 + H2O

Với CnH2n+1COONa (0,1 mol) và NaOH dư (0,08 mol) —> nCO2 = 0,1(2n + 1)/2 – 0,04 và nH2O = 0,1(2n + 1)/2 + 0,04

mCO2 + mH2O = 8,26 —> n = 1

X là CH3COOCH3 —> Chọn D


Các câu hỏi liên quan