1. Em hãy trình bày cách tiến hành thí nghiệm điều chế etilen trong phòng thí nghiệm? Khí etilen sinh ra có thể lẫn tạp chất gì? Giải thích bằng phản ứng hóa học. Nêu các loại bỏ tạp chất đó

2. Oxi hóa hết 3,3 gam hỗn hợp hai Ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 7,2 gam CuO. Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng được 35,64 gam Ag. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định công thức cấu tạo của 2 ancol

user-avatar

Điều chế etilen bằng cách tách H2O của ancol C2H5OH/170/H2SO4 đặc xt

Tạp chất có thể lẫn là SO2, loại bỏ bằng dd kiềm.

2.

n ancol = nCuO = 0,09

—> M ancol = 36,67 —> CH3OH (a) và RCH2OH (b)

—> Sản phầm HCHO (a) và RCH2OH (b)

n ancol = a + b = 0,09

nAg = 4a + 2b = 0,33

—> a = 0,075 và b = 0,015

m ancol = 0,075.32 + M.0,015 = 3,3

—> M = 60: CH3-CH2-CH2OH


Các câu hỏi liên quan