Mô tả hiện tượng xảy ra và giải thích trong những trường hợp sau:

1. Rót 1,5 ml dung dịch Saccarozơ 1% vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 lắc nhẹ một thời gian rồi sau đó lại tiếp tục đun nóng.

2. cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch protein (lòng trắng trứng), 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt CuSO4 2% lắc đều.

3. cho vài mẩu đất đèn bằng hạt ngô vào 1 ống nghiệm chứa sẵn 2 ml nước (ống nghiệm A). Đậy nhanh ống nghiệm A bằng nút có ống dẫn khí và sục khí vào ống nghiệm B có chứa 2 ml dung dịch AgNO3 trong NH3

user-avatar

Tạo phức màu xanh lam:

2C12H22O11 + Cu(OH)2 —> (C12H21O11)2Cu + 2H2O

——————-

NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4

Cu(OH)2 có phản ứng màu biure, tạo phức màu tím với lòng trắng trứng.

—————–

Đất đèn tan tạo dd màu trắng và khí:

CaC2 + H2O —> Ca(OH)2 + C2H2

Khí tạo kết tủa vàng với AgNO3/NH3:

C2H2 + AgNO3 + NH3 —> C2Ag2 + NH4NO3


Các câu hỏi liên quan