//

Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2; CO; H2; H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe; FeO; Fe3O4; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y làm 2 phần bằng nhau:

– Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4 thu được 0,1 mol khí NO duy nhất

– Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất. Giá trị của a là:

A.0,4 mol B.0,45 mol C.0,35 mol D.0,50 mol

user-avatar

Ban đầu đặt nC = x

nFe3O4 = a và nFeCO3 = b

—> nCO2 = x + b = 0,1 (1)

232a + 116b = 12,76 (2)

(Lấy một nửa sổ liệu 0,2 và 25,52 ban đầu để phù hợp với việc chia thành 2 phần bằng nhau)

Chất rắn Y chứa Fe (3a + b) và O (4a + b – 2x). Cho Y tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được:

nFeSO4 = nFe2(SO4)3

—> nFe2+ = (3a + b)/3 và nFe3+ = 2(3a + b)/3

Bảo toàn electron:

2.(3a + b)/3 + 3.2(3a + b)/3 = 2(4a + b – 2x) + 0,15.2 (3)

Giải hệ (1)(2)(3):

a = 0,04

b = 0,03

x = 0,07

Vậy Y chứa Fe (0,15) và O (0,05). Y với dung dịch hỗn hợp H2SO4, HNO3 tạo Fe2+ (u) và Fe3+ (v)

—> u + v = 0,15

và 2u + 3v = 0,05.2 + 0,1.3

—> u = 0,05 và v = 0,1

Dung dịch thu được chứa Fe2+ (0,05), Fe3+ (0,1), SO42- (0,025) —> NO3- (0,35)

Do có NO3- dư nên H+ đã hết. Bảo toàn N:

nHNO3 = 0,35 + 0,1 = 0,45 mol


Các câu hỏi liên quan