//

Dung dịch A chứa a mol HCl và b mol HNO3. Cho A tác dụng vừa đủ với m gam Al thu được dung dịch B và 7,84 lít hỗn hợp khí C (đktc) gồm NO, N2O, H2 có tỷ khối với H2 là 8,5. Trộn C với 1 lượng O2 vừa đủ và đun nóng cho phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi dẫn khí thu được qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại 0,56 lít khí đktc thoát ra.

a) Giá trị của a và b là:

A. 0,1 và 2 B. 2 và 0.1 C. 1 và 0,2 D. 0,2 và 1

b) Giá trị của m là:

A. 2,7 B. 5,4 C. 18 D. 9

user-avatar

nC = 0,35

nN2O = 0,025 —> nNO + nH2 = 0,325

Đặt x, y là số mol NO và H2

—> x + y = 0,325

và 30x + 2y + 0,025.44 = 0,35.17

Giải hệ —> x = 0,15 và y = 0,175

Do có H2 nên NO3- hết

Bảo toàn N —> b = nNO + 2nN2O = 0,2

nH+ = a + b = 4nNO + 10nN2O + 2nH2

—> a = 1

Bảo toàn e:

3nAl = 3nNO + 8nN2O + 2nH2

—> nAl = 1/3 —> m = 9 gam

tại s nN2O=0,025 thế ad giải thk giúp e dc không

Hay!!


Các câu hỏi liên quan