Cho 20,8 gam hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ, tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch N gồm hai muối R1COONa, R2COONa và m gam R’OH (R2 = R1 + 28; R1, R2, R’ đều là các gốc hiđrocacbon). Cô cạn N rồi đốt cháy hết toàn bộ lượng chất rắn, thu được H2O; 15,9 gam Na2CO3 và 7,84 lít CO2 (đktc). Biết tỉ khối hơi của R’OH so với H2 nhỏ hơn 30; công thức của hai chất hữu cơ trong M là
A. HCOOCH3 và C2H5COOCH3. B. CH3COOC2H5 và C3H7COOC2H5.
C. HCOOH và C2H5COOCH3. D. HCOOCH3 và C2H5COOH.
(Trích đề thi thử THPT Quốc gia – Chuyên Đại học Vinh lần 4 – 2015)

user-avatar

nNa2CO3 = 0,15 —> nNaOH = 0,3 mol

—> M = 20,8/0,3 = 208/3

TH1: HCOOCH3 (a mol) và C2H5COOX (b mol)

—> a + b = 0,3 và nC (muối) = a + 3b = nNa2CO3 + nCO2

—> a = 0,2 và b = 0,1

—> 0,2.60 + 0,1(X + 73) = 20,8

—> X = 15: -CH3

—> Chọn A

TH2: CH3COOH và C3H7COOX

TH3: HCOOH và C2H5COOX


Các câu hỏi liên quan