Este X có công thức phân tử là C9H8O2 tác dụng với một lượng tối đa dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối. Thêm Br2 dư vào dung dịch Y (sau khi đã được axit hóa bằng HCl loãng dư) thu được 43,8 gam kết tủa chứa 4 nguyên tử Br trong phân tử. Tổng khối lượng muối trong Y là:
A. 21 gam B. 20,6 gam C. 33,1 gam D. 28

user-avatar

X + NaOH —> 2 muối —> X là este của phenol

Axit hóa Y thu được các axit và phenol tương ứng. Phenol tạo kết tủa chứa 4Br —> Có 2 Br2 thế vào vòng và 2Br cộng vào nhánh.

Phenol thỏa mãn là: (o hoặc p) – CH2=CH-C6H4-OH

—> CH2Br-CHBr-C6H2Br2-OH (0,1 mol)

—> Muối HCOONa (0,1) và CH2=CH-C6H4-ONa (0,1)

—> m muối = 21 gam


Các câu hỏi liên quan