Cho 3 hợp chất X, Y, Z (MX < MY < MZ) là ba este thuần chức, mạch hở, mạch thẳng (X và Y đơn chức còn Z hai chức). Đun nóng hoàn toàn 40g hỗn hợp T gồm X (a mol), Y (3b mol), Z (2b mol) trong dung dịch NaOH, thu được 25,52g hỗn hợp chứa hai chất hữu cơ A và B. Nếu đốt cháy hết lượng T trên, cần vừa đủ 2,2 mol O2, thu được hiệu khối lượng lượng giữa CO2 và H2O là 58,56g. Biết A và B đều đơn chức và là đồng phân của nhau và số mol H2 cần để làm no X, Y, Z bằng số mol NaOH phản ứng. Phần trăm khối lượng của Z trong T là:
A. 19,6%
B. 16,4%
C. 18,4%
D. 17,8%

user-avatar

mCO2 – mH2O = 58,56
mCO2 + mH2O = mT + mO2

—> nCO2 = 1,92 và nH2O = 1,44

Bảo toàn O —> nO(T) = 0,88

—> nNaOH = 0,44

A, B đơn chức nên nA,B = nNaOH. Nếu A, B là muối thì M muối = 58: Vô lý, không có muối phù hợp

Vậy A, B là ancol và andehit C3H6O:

CH2=CH-CH2-OH và CH3-CH2-CHO (Do ancol kém bền chuyển thành)

—> Gốc ancol trong các este đều là C3H5-

X: CnH2n+2-2uO2: a mol

Y: CzH2n+2-2vO2: 3b mol

Z: CmH2m+2-2wO4: 2b mol

nNaOH = a + 3b + 2b.2 = 0,44 (1)

nH2 = a(u – 1) + 3b(v – 1) + 2b(w – 2) = 0,44

—> au + 3bv + 2bw = 0,88 (2)

—> Độ không no trung bình k = 0,88/nT

Vì nT = (nH2O – nCO2)/(1 – k)

—> nT(1 – 0,88/nT) = -0,48 —> nT = 0,4

—> a + 3b + 2b = 0,4 (3)

(1)(3) —> a = 0,3 và b = 0,02

(2) —> 15u + 3v + 2w = 44

Vì u ≥ 2, v ≥ 2, w ≥ 4 nên u = v = 2 và w = 4 là nghiệm duy nhất.

nCO2 = na + 3bz + 2bm = 1,92

—> 15n + 3z + 2m = 96

Vì gốc ancol là -C3H5 nên n ≥ 4, z ≥ 4, m ≥ 8, z > n

—> n = 4, z = 6, m = 9 là nghiệm duy nhất.

Vậy Z là C9H12O4 (0,04 mol)

—> %Z = 18,4%


Các câu hỏi liên quan