//

Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của ancol anlylic (MX < MY); Z là axit cacboxylic đơn chức, có cùng số nguyên tử cacbon với X. Đốt cháy hoàn toàn 24,14 gam hỗn hợp T gồm X, Y và Z cần vừa đủ 27,104 lít khí O2, thu được H2O và 25,312 lít khí CO2. Biết các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng của Z trong T là

A. 58,00%. B. 59,65%. C. 61,31%. D. 36,04%.

user-avatar

nCO2 = 1,13

nO2 = 1,21

Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,73

X, Y là CnH2nO (a mol)

Z là CmH2m+2-2kO2 (b mol)

Bảo toàn O —> a + 2b = 0,57 (1)

nCO2 = na + mb = 1,13 (2)

nH2O = na + (m + 1 – k)b = 0,73

—> nCO2 – nH2O = b(k – 1) = 0,4 (3)

Do n > 3 và m ≥ 3 nên (2) —> a + b < 0,377

k = 1 hoặc 2 đều không thỏa mãn (1) và (3)

k = 4 thì b = 0,4/3 và a = 91/300 không thỏa mãn tổng < 0,377.

Vậy k = 3 là nghiệm duy nhất —> b = 0,2 & a = 0,17

(2) —> 0,17n + 0,2m = 1,13

—> 17n + 20m = 113

Do n > 3 và m ≥ 3 nên n = 53/17 và m = 3 là nghiệm duy nhất.

Vậy Z là CH≡C-COOH (0,2 mol)

—> %Z = 58%


Các câu hỏi liên quan