Hỗn hợp E gồm một ancol đơn chức X, một axit cacboxylic Y và một este Z tạo bởi X và Y. Lấy 0,13 mol hỗn hợp E cho phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch KOH 1M đun nóng được p gam ancol X. Hóa hơi hoàn toàn p gam X rồi dẫn vào ống đựng CuO dư nung nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được andehit F. Cho toàn bộ F tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Giá trị của p là :
A. 4,6 gam B. 3,68 gam C. 3,2 gam D. 2,56 gam
(Trích đề thi thử Chuyên KHTN – Lần 5 – 2014)

user-avatar

nAg = 0,4

Nếu andehit không phải là HCHO. Quy đổi hỗn hợp E thành:

A(COOH)n: 0,05/n mol

BOH: 0,2 mol (nBOH = nAndehit = nAg/2)

H2O: -x mol

—> nE = 0,05/n + 0,2 – x = 0,13

—> x – 0,05/n = 0,07

—> x > 0,07

—> nCOO > 0,07: Vô lí, vì nKOH = 0,05

Vậy điều giải sử là sai —> Andehit là HCHO (0,1 mol) và ancol là CH3OH (0,1 mol)

—> p = 3,2 gam

thầy ơi em thấy là ta có hỗn hợp E có ancol đơn chức rồi, mà n hỗn hợp là 0,13 sau khi ancol tạo ra andehit rồi tạo ra 0,4 mol Ag thì 0,4 đấy lớn hơn 2 lần 0,13. Mà mol ancol thì p nhỏ hơn 0,13 nên chắc chắc andehit p là HCHO và ancol chính là CH3OH

x cũng chính là mol COO phải không ạ


Các câu hỏi liên quan